Dailinink?, skulptor?, medalinink? gim? 1983 m. Vilniuje.
1999 m. baig? Vilniaus Karoliniški? muzikos mokykl?.
2001 m. baig? M.K.?iurlionio men? gimnazij?.
2004 m. studijavo Prahos dail?s akademijoje.
2005 m. baig? Vilniaus dail?s akademij?.
2007 m. studijavo Florencijos dail?s akademijoje.
2018 m. mok?si juvelyrikos Darijaus Gerliko mokykloje "Vilnensis".
Nuo 2012 m. – Tarptautin?s medali? federacijos (FIDEM) nar? ir vicedelegat?.
Nuo 2013 m. – Lietuvos dailinink? s?jungos nar?.
Nuo 2001 m. dalyvauja ?vairiose parodose Lietuvoje ir usienyje,
rengia parodas bei organizuoja tarptautinius medalio meno projektus.


K?riniai visuomenin?se kolekcijose:

Obeli? istorijos muziejuje, Obeliuose;
Bir? krašto muziejuje S?la, Biruose;
Vytauto Didiojo karo muziejuje, Kaune;
Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, Vilniuje;
Trak? istorijos muziejuje, Trakuose;

Lietuvos Respublikos Prezident?roje, Vilniuje;
Palazzo Asmundo muziejuje, Palerme, Italijoje;
Karališkajame numizmatikos muziejuje, Stokholme, Švedijoje;
Monet? ir medali? kambaryje, Turku pilyje, Suomijoje.


Parodos / Simpoziumai :
2001 m. gegu? – paroda M. K. ?iurlionio galerijoje „Meno M?za“;
2003 m. kovas – personalin? paroda „Mediai“, Vilniaus rus? dramos teatre;
2003 m. gegu? – personalin? paroda „Vilnius-Riga-Tallin“, Vilniaus rus? dramos teatre;
2003 m. liepa – personalin? paroda „England...“, Vilniaus rus? dramos teatre;
2003 m. lapkritis – paroda galerijoje „Akcija M“ Mol?tuose;
2006 m. birelis – personalin? paroda „PRIMA-VERA“ Šv.Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2006 m. rugs?jis – personalin? paroda „...Natura.non.Morta...“, R?tos galerijoje, Vilniuje;
2007 m. vasaris – paroda Lichtenstein (Germany), Daetz-Centrum "Erotische Impressionen";
2007 m. gruodis – medali? simpoziumas Šv. Jono gatv?s galerijoje;
2008 m. rugs?jis – paroda “Pavilniui 100 met?” Vilniaus Rotuš?je;
2009 m. rugs?jis – naujausi? k?rini? pristatymas-paroda Vilniaus Rotuš?j?;

2009 m. spalis – IX respublikin? medali? trienal? Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2010 m. lapkritis – paroda algirio ir Durb?s m?ši? tema galerijoje „Arka“, Vilniuje;
2010 m. gruodis – VIII Baltijos medali? trienal? Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2011 m. kovas VIII Baltijos medali? trienal? Jelgavos Gedertso Eliaso vardo dail?s muziejus, Latvijoje;
2012 m. liepa – XXXII FIDEM medali? kongresas. Glazge;
2012 m. spalis – X respublikin? medali? trienal? Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2013 m. rugs?jis – IX Baltijos medali? trienal? Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2014 m. balandis – personalin? paroda Lietuvos istorija L. K. ir J. K. k?ryboje Jonavos krašto muziejuje, Jonavoje;
2014 m. birelis  personalin? paroda Ukmerg?s kraštotyros muziejuje, Ukmerg?je;
2014 m. 
rugs?jis – medalio Ošros m?šiui - 500 m. pristatymas/paroda Vytauto Didiojo karo muziejuje, Kaune;
2014 m. rugs?jis 
– XXXIII FIDEM medali? kongresas. Sofijoje;
2015 m. vasaris 
– personalin? paroda Vytauto Didiojo karo muziejuje, Kaune;
2015 m. kovas 
–  paroda Oginskio 250-?j? gimimo metini? sukak?iai galerijoje Arka, Vilniuje;
2015 m. gegu? – personalin? paroda Medinink? pilies muziejuje, Medininkuose:
2015 m. rugpj?tis – XXXI Tarptautin? medalio k?r?j? stovykla, Telšiuose;
2016 m. vasaris 
–  Tarptautin? pinig? mug?, Berlyne, Vokietijoje;
2016 m. balandis 
– personalin? paroda "Lietuvos istorija medaliuose" Bir? pilyje;
2016 m. rugpj?tis 
– XXXII Tarptautin? medalio k?r?j? stovykla, Telšiuose;
2016 m. rugs?jis 
– XXXIV Tarptautinis FIDEM medali? kongresas ir paroda Gente, Belgijoje;
2016 m. rugs?jis 
– "Spind?k, Lietuva" LR Seimas, Vilniuje;
2016 m. lapkritis – XI respublikin? medali? trienal? Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Vilniuje;
2017 m. spalis – X Baltijos medali? trienal? "Baltijos Vienyb?" Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2017 m. lapkritis – X Baltijos medali? trienal? "BALTIJOS VIENYB?" Akademijos bibliotekoje,  Rygoje, Latvijoje;
2018 m. sausis – X Baltijos medali? trienal? "BALTIJOS VIENYB?" Tartu Kunstimaja galerijoje, Tartu, Estijoje;
2018 m. vasaris – "Medalis Valstyb?s Atk?rimo Šimtme?iui" Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, Vilniuje;
2018 m. vasaris – "Skulptoriai atkurtos valstyb?s Šimtme?iui" Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2018 m. gegu? – "Lietuvos Istorija Medaliuose" Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2018 m. birelis – XXXV FIDEM Tarptautin? medali? paroda "MOTERYS" Kanados mokslo muziejus, Otavoje, Kanadoje;
2018 m. rugpj?tis XXXIV Tarptautin? medalio k?r?j? stovykla "Lietuvos kelias 100 met?" Alka muziejuje, Telšiuose;
2018 m. rugs?jis – "Pavilniui 110 met?" Pavilnio bendruomen?s namuose, Vilniuje;
2018 m. lapkritis  – X Baltijos medali? trienal? "BALTIJOS VIENYB?" Koperniko Universiteto muziejuje,  Tor?n?je, Lenkijoje;
2018 m. lapkritis – "MS Tarptautin? monet? mug?" Vilniuje
2018 m. lapkritis – "Skulptoriai atkurtos valstyb?s Šimtme?iui" Juozo Liaudanskio dail?s galerijoje, Kelm?je.;
2018 m. gruodis – "LDS 100-me?io kolekcija" Kaliningrado apskrities vaizduojamojo meno muziejuje, Kaliningrade, Rusijos Federacijoje;
2018 m. gruodis – “Tautinis atgimimas ir valstyb?s k?rimas: medaliai, monetos” Signatar? Namuose, Vilniuje;
2019 m. vasaris – Maoji paroda "Lietuvos istorija medaliuose" Naujosios Vilnios viešojoje bibliotekoje, Vilniuje;
2019 m. balandis –  "Lietuvos istorijos pergal?s drob?je ir metale" LK Vilniaus ?gulos Karinink? Ramov?je, Vilniuje;
2019 m. liepa –  XXXV tarptautin? medalio meno stovykla "EMAITIJA, LIETUVA, PASAULIS", Telšiuose;
2019 m. rugs?jis – XIX tarptautinis ketaus liejimo simpoziumas Gdanske, Lenkijoje;
2019 m. rugs?jis – XXXV tarptautin?s medalio meno stovyklos darb? paroda Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2019 m. lapkritis  "Medaliai ir Juvelyrika" Šv. Jono gatv?s galerijoje, Vilniuje;
2019 m. gruodis  "Medaliai ir Juvelyrika" VDA Telši? galerijoje, Telšiuose;
2020 m. sausis  "Medaliai ir Juvelyrika" emai?i? dail?s muziejuje, kunigaikš?io Mykolo Oginskio r?muose, Plung?je;
2020 m. liepa –  XXXVI tarptautin? medalio meno stovykla "Medaliui Lenkijoje ir Lietuvoje - 500 met?", Telšiuose;
2020 m. rugpj?tis - VIII Pasaulio emai?i? paroda, Plung?je;
2020 m. spalis - Medalio meno simpoziumas Palangoje;
2021 m. sausis - konkursas "J.K. Chodkevi?iaus" skulpt?ros paminklui;
2021 m. liepa - Festivalis "Faktas-Forma" paroda X Medalis, Klaip?doje;
2021 m. liepa - XXXVII tarptautin? medalio meno ir maosios plastikos stovykla Telšiuose "Valstybingumo ekl? k?r?jai";
2021 m. liepa - XI Baltijos medali? trienal? "Medaliui Lenkijoje ir Lietuvoje - 500 met?" Tor?n?je, Lenkijoje;
2021 m. spalis - XI Baltijos medali? trienal? "Medaliui Lenkijoje ir Lietuvoje - 500 met?" Vilniuje;
2021 m. gruodis - XXXVI Tarptautin?s medalio meno federacijos FIDEM paroda, Tokijuje, Japonijoje;
2022 m. liepa - XXXVIII tarptautin? medalio meno ir maosios plastikos stovykla Telšiuose "NE/GARB?S MEDALIAI";
2022 m. rugpj?tis - "Miniati?ra dail?je" Vinco Grybo muziejuje, Jurbarke;
2023 m. liepa - XXXIX  tarptautin? medalio meno ir maosios plastikos stovykla Telšiuose "Skrydis";
2023 m. liepa - Meno festivalis 2023/SIVS, Vilniuje;
2023 m. rugs?jis - LK-XL jubiliejin? paroda, Vilnensis galerijoje, Vilniuje;