Pac? Gimin?, iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monet? kalykloje, 2016 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.

Pacai – lietuvi? kilm?s LDK didik? gimin?, didiausi? gali? pasiekusi XVII amiaus antrojoje pus?je. Pac? gimin?s atstovai LDK u?m? labai aukštas pareigas, dalyvavo svarbiausiuose istoriniuose ?vykiuose. Lietuvoje nebuvo lygi?: tokia pat galinga buvo tik Sapieg? gimin?. Refomacijos Lietuvoje metu svarbiausi gimin?s atstovai per?jo ? kalvinizm? ir tik v?liau, XVII a. pradioje, gr?o ? katalikyb?. Pacai ?m? kildinti save iš rom?n? ir giminiuotis su florentietiška Pazzi gimine. Kazimieras Zigmantas Pacas, susiav?j?s Paaislio apylinki? groiu, nusprend? pastatyti kamalduli? vienuolyn?. Jo darbus prat?s? giminaitis Mykolas Kazimieras Pacas. Paaislio vienuolynas, Vilniaus šv. Petro ir Povilo bei šv. Teres?s bany?ia – unikal?s statiniai Lietuvoje, išlik? iki ši? dien?. Kiti šios gimin?s atstovai stat? bany?ias visoje Lietuvoje.

Lina Kalinauskait?