„Knygnešiai“iš kolekcijos "Didingoji Lietuva".

Aversas, reversas, galvanoplastika, Ø 19 cm, auksuotas varis, Ø 38,6 mm.
Nukaldinta St Pauls monet? kalykloje, 2014 m. Kolekcijos platintojas: www.MonetuNamai.lt.
 
Knygnešyst? - analog? istorijoje neturintis reiškinys, kuomet Lietuvoje spaudos draudimo metu buvo platinamos lietuviškos knygos ir laikraš?iai. Šis kult?rinis s?j?dis laikomas lietuvi? tautinio s?j?džio dalimi, kuris pad?jo pamatus Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimui 1918 m. Medalyje pavaizdavau J. Zikaro knygnešio skulpt?r?, fone žymiausius m?nraš?ius: "Varpas", "Šaltin?lis", "Aukso Altorius", "Aušra". Kompozicijos apa?ioje yra spaudos draudimo metai.
Kiek man yra žinoma, tai pirmasis sukurtas ir išleistas medalis skirtas knygnešiams.
Lina Kalinauskait?